Free web counter

SAMAJAM - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Samajam Show
20-22.05.2022 --> připravujeme

Praha | Divadlo Hybernia | 11:00 | 14:00 | 17:00
690 Kč - 990 Kč
samajam
SAMAJAM SHOW
Уникальное музыкальное шоу для детей и взрослых едет в Прагу!
Спектакль, в котором принимают участие сами зрители. Такого еще не было! Главные действующие лица – дети и взрослые. Они звезды, они певцы и музыканты. Это стало возможным благодаря уникальному детскому и семейному интерактивно-музыкальному шоу SAMAJAM! Вы сами шоу! Он пройдет в пражском театре Hybernia с 20 по 22 мая.
Представьте себе зрительный зал, полный маленьких и больших зрителей, каждый с музыкальным инструментом в руке и каждый является частью шоу, которое происходит на сцене. Да все верно! Интерактивное шоу предлагает бубны для всех, музыкальные трубы для всех и барабаны джембе для всех. Дети и взрослые играют более 80% времени спектакля, знакомятся с теорией музыки и увлекательными ритмами разных стран. Вместе они создают энергичное музыкальное действие, которое встречается лишь раз в жизни и всегда оригинально.
Музыкальный опыт, полученный в веселой образовательной форме, дополненный множеством уникальных, интерактивных и инновационных музыкальных видеоигр SAMAJAM, предназначен в первую очередь для детей, но также и их родителей. Об этом свидетельствуют более 1200 спектаклей и более 850 000 проданных билетов.
Музыкальная, коллективная, веселая, познавательная, интерактивная. Короче говоря, это SAMAJAM Show, поддерживаемое канадскими продюсерами. Не пропустите. Каждый посетитель получит сумку с музыкальными инструментами, чтобы стать музыкантом шоу.
Агентство-организатор также думает о ситуации в Украине, и жертвует сто крон с каждого билета на помощь пострадавшим. Кроме того, он рассчитывает на благотворительное шоу, которое будет предназначено для семей и детей из Украины, которые нашли у нас приют. «Тогда я просто обратил на это внимание. Это обязательно почувствуют все в команде, в том числе туристическая команда и исполнители. Мы все хотим любым возможным способом внести позитивный вклад в эту ужасную ситуацию», — говорит Луи Бельмаре, представитель канадского шоу SAMAJAM.
Продолжительность спектакля 75 минут.
SAMAJAM SHOW
Do Prahy míří unikátní hudební show pro děti i dospělé! Rozptýlí také malé utečence z Ukrajiny!
Představení, na kterém se podílejí samotní diváci. Tak to tady ještě nebylo! Hlavními aktéry jsou děti i dospělí. Oni jsou hvězdami, oni jsou zpěváky a muzikanty. Umožňuje jim to unikátní dětská a rodinná interaktivní a hudební show SAMAJAM! Ty sám jsi show! Hostit ji bude pražské Divadlo Hybernia ve dnech 19. - 22. května.
Představte si hlediště plné malých i velkých diváků, každý má v ruce hudební nástroj a je součástí show odehrávající se na jevišti. Ano, je to přesně tak! Interaktivní show nabízí tamburíny pro všechny, hudební trubky pro všechny i bubny djembe pro všechny. Děti a dospělí si více než 80% času celého představení společně hrají, poznávají teorii hudby a fascinující rytmy z několika zemí. Dohromady vytvářejí energické hudební těleso, které se potká jen jednou za život a pokaždé je originální.
Hudební zkušenost získaná zábavnou vzdělávací formou, podpořenou navíc spoustou jedinečných, interaktivních a inovačních hudebních videoher SAMAJAM , je určena především pro děti, ale baví i jejich rodiče.  Svědčí o tom více než 1200 odehraných představení, a více než 850 tisíc prodaných vstupenek.
Hudební, kolektivní, veselá, vzdělávací, interaktivní. Zkrátka taková je Show SAMAJAM, za kterou stojí kanadská produkce. Nenechte si ji v Divadle Hybernia 20.-22. května ujít. Ke vstupence dostane každý návštěvník tašku plnou hudebních nástrojů, aby se stal hrajícím hudebníkem Show.
Pořadatelská agentura myslí také na neutěšenou situaci na Ukrajině, za kterou stojí válečný konflikt a sto korun z každé vstupenky věnuje na pomoc postiženým lidem. Navíc počítá s charitativní Show, která bude určena rodinám a dětem z Ukrajiny, kteří u nás našli bezpečné útočiště. „Celá situace se mě hluboce dotýká. Určitě to tak bude pociťovat každý v týmu, včetně cestovního týmu a výkonných umělců. Všichni chceme pozitivně přispět jakýmkoli možným způsobem k této hrozné situaci,“ říká zástupce kanadské show SAMAJAM Louis Bellemare.
Délka představení 75 minut.
SAMAJAM SHOW
A unique music show for children and adults is heading to Prague! It will also disperse small refugees from Ukraine!
A performance in which the spectators themselves take part. So it hasn't been here yet! The main actors are children and adults. They are stars, they are singers and musicians. This is made possible by the unique children's and family interactive and music show SAMAJAM! You are the show yourself! It will be hosted by the Hybernia Theater in Prague on May 20-22.
Imagine an auditorium full of small and large spectators, each with a musical instrument in their hand and part of a show that takes place on stage. Yes, that's right! The interactive show offers tambourines for everyone, music trumpets for everyone and djembe drums for everyone. Children and adults play more than 80% of the time of the performance, learning about music theory and fascinating rhythms from several countries. Together, they create an energetic musical body that meets only once in a lifetime and is always original.
The musical experience gained in a fun educational form, supported in addition by many unique, interactive and innovative SAMAJAM music video games, is intended primarily for children, but also entertains their parents. This is evidenced by more than 1,200 performances, and more than 850,000 tickets sold.
Musical, collective, cheerful, educational, interactive. In short, this is the SAMAJAM Show, which is backed by Canadian productions. Don't leave her at the Hybernia Theater 19.-22. May miss. Each visitor will receive a bag full of musical instruments to become the show's playing musician.
The organizing agency is also thinking about the unhappy situation in Ukraine, which is worth the war and donates a hundred crowns from each ticket to help the affected people. In addition, it counts on a charity show, which will be intended for families and children from Ukraine who have found a safe haven with us. "It simply came to my notice then. This is sure to be felt by everyone on the team, including the travel team and the performers. We all want to make a positive contribution to this terrible situation in any possible way, "says Louis Bellemare, a representative of the Canadian SAMAJAM show.
Performance length 75 minutes.
Назад к содержимому