Free web counter

Vasiliev в Праге - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Vasiliev
15.04.2020 --> není definováno
Praha | Dlabačov | 19:00
1000 Kč  - 3200
ранее приобретенные билеты действительны
dříve zakoupené vstupenky jsou platné
previously purchased tickets are valid
vasiliev
АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВ
«Тайны модных домов» — это не просто лекция, а моноспектакль и мастер-класс одновременно.
У всех великих кутюрье были и есть свои секреты. Стоит ли их раскрывать? Александр Васильев утверждает, что стоит, ведь за внешним благополучием европейских модных домов стоит немало тайн.
Истории жизни и успеха Кристиана Диора, Коко Шанель, Джанни Версаче, Ив Сен Лорана и других кутюрье — необычны и ярки. И рассказывает о них историк моды с мировым именем, автор более 30-ти книг, коллекционер, оригинал и чародей Александр Васильев столь же необычно и ярко. И не только рассказывает, но и показывает, представляет, играет свой моноспектакль. Ведь не бывает тайны без драмы.
Что скрывается за интригами и мифами, окружающими имена великих модельеров? И почему великими становятся и остаются? Религия, политика, сексуальность, национальность, климат — важные составляющие развития моды. И что такое страшная конкуренция и тяжелое производство? За счет каких денег существует современная модная индустрия? Что такое стиль европейской эмансипированной женщины — комплимент ли это?
Ждем Вас на великолепном моноспектакле!
ALEXANDER VASILIEV
„Tajemství módních domů“ není jen přednáška, ale i sólové vystoupení a mistrovská třída zároveň.
Všichni velcí návrháři měli a stále mají svá tajemství. Mám je zveřejnit? Alexander Vasiliev tvrdí, že je, protože za vnější pohodou evropských módních domů se skrývá mnoho tajemství.
Životní příběhy a úspěchy Christian Dior, Coco Chanel, Gianni Versace, Yves Saint Laurent a dalších návrhářů jsou neobvyklé a zářivé. A světově proslulý historik módy, autor více než 30 knih, sběratel, originál a čaroděj Alexander Vasiliev o nich vypráví stejně neobvyklým a jasným způsobem. A nejen vypráví, ale také ukazuje, představuje, hraje své sólové vystoupení. Koneckonců, bez dramatu není záhada.
Co se skrývá za intrikami a mýty obklopujícími jména velkých módních návrhářů? A proč se stávají a zůstávají skvělými? Náboženství, politika, sexualita, národnost, klima jsou důležitými složkami vývoje módy. A co je děsivá konkurence a těžká produkce? Kolik peněz má moderní módní průmysl? Jaký je styl evropské emancipované ženy - je to kompliment?
Čekáme na vás na nádherné one-man show!
ALEXANDER VASILIEV
"Secrets of Fashion Houses" is not just a lecture, but a solo performance and a master class at the same time.
All great couturiers had and still have their secrets. Should I disclose them? Alexander Vasiliev claims that he is, because there are many secrets behind the external well-being of European fashion houses.
The life and success stories of Christian Dior, Coco Chanel, Gianni Versace, Yves Saint Laurent and other couturiers are unusual and bright. And the world-renowned fashion historian, author of more than 30 books, collector, original and wizard Alexander Vasiliev tells about them in an equally unusual and bright way. And not only tells, but also shows, presents, plays his solo performance. After all, there is no mystery without drama.
What is hidden behind the intrigues and myths surrounding the names of great fashion designers? And why do they become and remain great? Religion, politics, sexuality, nationality, climate are important components of the development of fashion. And what is scary competition and heavy production? How much money does the modern fashion industry exist? What is the style of a European emancipated woman - is it a compliment?
We are waiting for you at a magnificent one-man show!
Назад к содержимому