Free web counter

Подарочный сертификат - SJUT s.r.o. Афиша | Билеты в Праге

logo e&c
tel
+420 773 195 198
sjut@email.cz
email
Перейти к контенту
Dárkový Poukaz

500 Kč - 5000
darkovy poukaz
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ *
Прекрасный подарок на любой праздник!
Что может вызвать восхищение, восторг? Что позволит выплеснуть накопившуюся усталость и получить сумасшедший эмоциональный заряд? Что позволит сверить Ваши вкусы со вкусами близких Вам людей?
ШОУ ... КОНЦЕРТ ... ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ... СПЕКТАКЛЬ ...
Подарите Вашим близким, друзьям, коллегам возможность посетить то представление, которое они смогут выбрать сами!
Вам в этом поможет Подарочный сертификат!
Заказывайте прямо сейчас на сайте SJUT s.r.o.!
Сертификат дает право приобрести билеты на любые концерты, спектакли и другие мероприятия, представленные на нашем сайте.
* ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОДАРОЧНОГО СЕРТИФИКАТА
 • Сертификат дает право приобрести билеты на любые концерты, спектакли и другие мероприятия, представленные на сайте www.sjut.eu
 • Если сумма покупки меньше суммы, указанной на сертификате, разница между ними не возвращается.
 • Если сумма покупки превышает номинал, указанный в сертификате, покупатель может оплатить разницу между этой суммой и номиналом.
 • Подарочный сертификат не подлежит обмену на денежный эквивалент.
 • Подарочный сертификат без срока действия.
 • Деньги, внесенные в оплату сертификата, возврату не подлежат.
DÁRKOVÝ POUKAZ *
Perfektní dárek pro každou příležitost!
Co může způsobit obdiv, radost? Co vám umožní odhodit nahromaděnou únavu a získat šílený emoční náboj? Co vám umožní porovnat váš vkus s vkusem lidí ve vašem okolí?
SHOW ... KONCERT ... ZASTOUPENÍ ... SPECTACLE ...
Poskytněte svým příbuzným, přátelům, kolegům příležitost zúčastnit se představení, které si sami mohou vybrat!
Dárkový certifikát vám s tím pomůže!
Objednejte nyní na webu SJUT s.r.o.!
Certifikát vás opravňuje k nákupu vstupenek na koncerty, představení a další akce prezentované na našich webových stránkách.
* PRAVIDLA PRO POUŽÍVÁNÍ DÁRKOVÉHO POUKAZU
 • Certifikát vás opravňuje k nákupu vstupenek na koncerty, představení a další akce prezentované na webových stránkách www.sjut.eu
 • Pokud je částka nákupu menší než částka uvedená na certifikátu, rozdíl mezi nimi se nevrací.
 • Pokud částka nákupu přesáhne nominální hodnotu uvedenou v certifikátu, může kupující zaplatit rozdíl mezi touto částkou a nominální hodnotou.
 • Dárkový certifikát nelze vyměnit za peněžní ekvivalent.
 • Dárkový poukaz bez doby platnosti.
 • Peníze zaplacené za certifikát jsou nevratné
GIFT VOUCHER *
A perfect gift for any occasion!
What can cause admiration, delight? What will allow you to throw out the accumulated fatigue and get a crazy emotional charge? What will allow you to compare your tastes with the tastes of people close to you?
SHOW ... CONCERT ... REPRESENTATION ... PERFORMANCE ...
Present your relatives, friends, colleagues the opportunity to attend the performance that they can choose themselves!
A Gift Certificate will help you with this!
Order now on the SJUT s.r.o. website!
The certificate gives you the right to purchase tickets for any concerts, performances and other events presented on our website.
* RULES FOR USING THE GIFT VOUCHER
 • The certificate entitles you to purchase tickets for concerts, performances and other events presented on the website www.sjut.eu
 • If the purchase amount is less than the amount stated on the certificate, the difference between them will not be refunded.
 • If the purchase amount exceeds the nominal value stated in the certificate, the buyer can pay the difference between this amount and the nominal value.
 • The gift certificate cannot be exchanged for a cash equivalent.
 • The gift voucher without expiration date.
 • The money paid for the certificate is non-refundable

Назад к содержимому